اگه خودم تنها بودم اگه نمیشناختمت شاید خیلی
اگه خودم تنها بودم.. اگه نمیشناختمت
شاید خیلی وقت پیش تسلیم شده بودم
- 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐛𝐞𝐚𝐭 . 𝐁𝐓𝐒 -
نفسی که می کشم تو هستی خونی که
نفسی که می‌کشم تو هستی.. خونی که در رگ‌هایم می‌دود و حرارتی که نمی‌گذارد یخ کنم
امروز بیشتر از دیروز دوستت می‌دارم و فردا بیشتر از امروزو این ضعف من نیست..
قدرت تو است

- مثل خون در رگ های من - 𝐂𝐛
@amethystClr Телеграм
تنهایی فق این نیس ک هیشکی کنارت نباشه
تنهایی فق این نیس ک هیشکی کنارت نباشه
بعضی وقتا حتی با وجود یه لشکر ادم بازم تنهایی
𝖳𝗈𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖨 𝖭𝖾𝖾𝖽 𝖸𝗈𝗎
𝖳𝗈𝗇𝗂𝗀𝗁𝗍.. 𝖨 𝖭𝖾𝖾𝖽 𝖸𝗈𝗎
گاهی ب قدری بداخلاق و بی حوصله میشم
گاهی ب قدری بداخلاق و بی‌حوصله میشم ک حتی صدای نفس کشیدن دیگران هم ب شدت عصبی و کلافم میکنه و نیاز دارم همه رو خفه کنم
네가 사랑을 절대 포기할 수 없는 이유가 되고
네가 사랑을 절대 포기할 수 없는 이유가 되고 싶어