دلار رخصت داد و هزارتومان کشید پایین gareyol
🔴دلار رخصت داد و هزارتومان کشید پایین.

@gareyol
اعرفی خطیب جمعه قم ملت همه عاشق نظامن
🛑اعرفی، خطیب جمعه قم: ملت همه عاشق نظامن و فقط یه عده کمی فریب خوردن.


@gareyol