شاعرانه های گل محمدی مترسک به دنیا نمی
شاعرانه های گل محمدیمترسک به دنیا نمی آید
مترسک ساخته می شود
تا مراقب گندم ها باشد

دستی که مترسک را می سازد
همان دستی است
که گندم ها را گردن می زند
#پوریا_گل_محمدی

@p_golmohammadi
رودخانه ای که در کویر می میرد خوشبخت
رودخانه ای که در کویر می میرد
خوشبخت تر از آبی است
که در مرداب می ماند


پوریا گل محمدی
بخشی از یک شعر

@p_golmohammadi